Nej till Sexköp

Regionala samordningsgrupper för frågor kring prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Länsstyrelsen i Västerbottens län har sedan hösten 2008 i uppdrag att arbeta mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. En regional samordningsgrupp har bildats med deltagare från myndigheter som också har uppdrag från regeringen i den här frågan. Detta utifrån den nationella handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål som regeringen fattade beslut om i juli 2008. Fokus för den regionala samordningsgruppen är bland annat att samordna aktiviteter och öka kompetensen hos dem som arbetar med frågan för ett mer effektivt arbete. Samordningsgruppen består av representanter från Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Polismyndigheten, Region Västerbotten, Umeå universitet, Västerbottens läns landsting och Åklagarkammaren.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har sedan 2009 uppdrag att arbeta mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål bland annat genom att stärka regional samverkan. I Norrbotten finns en myndighetssamverkansgrupp, Länsgruppen för kvinnofrid.  Länsgruppens fokus är att samverka i frågan och arrangera kompetenshöjande insatser till verksamheter som arbetar med frågan. Länsgruppen för kvinnofrid består av representanter från Länsstyrelsen i Norrbottens län, Polismyndigheten lokalpolisområde Norrbotten, Åklagarmyndigheten, Norrbottens läns landsting, Migrationsverket, Norrbottens kommuner och Kriminalvården.

Vill du veta mer om vårt arbete? Kontakta:

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Maria Stefansson, jämställdhetshandläggare maria.stefansson@lansstyrelsen.se tfn: 010-225 43 31 Länsstyrelsen i Norrbottens län Lisa Lindström, utvecklingsledare våld i nära relation Lisa.lindstrom@lansstyrelsen.se tfn: 010-225 53 60   Utvärdering av sexköpslagen Den 2 juli 2010 presenterades betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008 (SOU 2010:49). Syftet med utvärderingen var att undersöka hur förbudet, som då hade varit i kraft i drygt tio år, fungerar i praktiken och vilka effekter kriminaliseringen har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Utvärderingen visar att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Höjt straffmaximum Den 1 juli 2011 höjdes straffmaximum för köp av sexuell tjänst från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Syftet med skärpningen är att skapa utrymme för en mer nyanserad bedömning av straffvärdet vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst.

210 miljoner mot människohandel för sexuella ändamål

Människohandeln för sexuella ändamål är ännu relativ begränsad i Sverige, om man jämför med de nordiska länderna Finland, Norge och Danmark där det rör sig om tusentals utsatta kvinnor. En stor anledning till att Sverige är relativt förskonat är det aktiva och förebyggande arbete som görs mot prostitution och människohandel, samt att vi har en lagstiftning som förbjuder köp av sexuella tjänster. Kampen mot människohandel måste föras på bred front. Det räcker inte enbart med att jaga förövarna. Vi måste också hjälpa kvinnor som befunnit sig i prostitution och människohandel att bygga upp egna liv. Dessutom måste personalen på de myndigheter som kommer i kontakt med dessa människor ha god kunskap om de bakomliggande mekanismer som påverkar prostitution och människohandel. Uppsökande verksamhet, skyddat boende, behandlingshem och andra former av skydd och stöd behöver också förstärkas. Regeringen har därför tagit fram en handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Totalt satsas drygt 210 miljoner kronor på 36 åtgärder under perioden 2008-2010. Här kan du läsa hela handlingsplanen.

Nya regeringsuppdrag inom prostitution och människohandel

Länsstyrelsen i Stockholms län har fått två nya regeringsuppdrag inom området prostitution och människohandel. * Uppdrag om att inhämta kunskaper, kartlägga och samla kunskap om prostitutionens utveckling och omfattning i Sverige. Uppdraget ska redovisas 15:e mars 2015. * Uppdrag om att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn. Uppdraget består av fyra delar: samordna spridning, utveckla samarbetet med taxi, hotell och restaurang, informera allmänheten samt medverka till förstärkt samordning på området. Uppdraget ska redovisas 15:e maj 2015. Läs uppdragen i sin helhet: Uppdrag inhämta kunskap – Regeringsbeslut U20136848JÄM Uppdrag samordna arbete – Regeringsbeslutfdf22f51